همراهی هوشمند برای توانمندسازی صنعت

رسالت کاری ایساتیس دانش تولید تجهیز، کاهش ریسک آغاز کسب و کار برای تیم های مستعد و دانشی است. ایساتیس دانش تولید تجهیز با حمایت هایی در قالب ارائه مشاوره، آموزش، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی برای توسعه محصول، و فراهم کردن امکان ارتباط دسترسی به شرکای صنعتی میتواند به توسعه کسب و کار شما شتاب دهد.