You are currently viewing نشست نمایندگان شرکت های آب منطقه ­ای قم و قزوین در مجموعه ایساتیس
  • Post category:اخبار

به گزارش روابط عمومی، در تاریخ 1401/04/06 مجموعه ایساتیس دانش تولید تجهیز نشستی با حضور مدیران محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ­ای استان قزوین و استان قم؛ جناب آقای دکتر محمد محجوب و آقای مهندس اقبالی برگزار گرداند. در طی این نشست، جناب آقای دکتر هادی ذاکری، مدیر تولید شرکت ایساتیس دانش تولید تجهیز، توضیحات فنی و اختصاصی در مورد محصول پایشگر هیبرید تشخیص آلودگی های آب را ارائه دادند. همچنین در ادامه ی این مذاکره به بحث و تبادل نظر حول محور نیاز سازمان های آب منطقه ای و ضرورت استفاده از این دستگاه پرداختند.