You are currently viewing بازدید شرکت سهامی آب منطقه ای استان اردبیل
  • Post category:اخبار

به گزارش روابط عمومی، در تاریخ 1401/05/29 مجموعه ایساتیس دانش تولید تجهیز نشستی با مسئولان شرکت سهامی آب منطقه ­ای استان اردبیل جناب آقای مهندس تقی زاده و دکتر حبیب زاده مدیران بحران و پدافند غیرعامل و جناب آقای مهندس خجسته مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب این سازمان برگزار گرداند. در این نشست، جناب آقای دکتر هادی ذاکری، مدیر تولید شرکت ایساتیس دانش تولید تجهیز، به توضیحات فنی و اختصاصی در مورد محصول دانش بنیان این مجموعه پایشگر هیبرید تشخیص آلودگی های آب و ضرورت استفاده از این محصول در سدهای استان اردبیل را ارائه دادند. همچنین در ادامه ی این مذاکره به بحث و تبادل نظر حول محور نیاز سازمان های آب منطقه ای، لزوم استفاده از این دستگاه پرداختند.

در ادامه ی این نشست، با هماهنگی کارشناسان مجموعه ی ایساتیس دانش تجهیز، مقدمات بازدید این بزرگواران از دستگاه نصب شده و در حال بهره برداری استان مازندران فراهم گردید.