تیم دفتر مرکزی

ناهید قربانیکارشناس فنی
اسما عباداتیکارشناس AI
امیرحسین دلاورمدیر محصول
زهرا صابرکارشناس فروش

کارگاه تولیدی

محمد دوست محمدیمهندس فنی
ابراهیم حاجی ابراهیمیمهندس فنی
سعید سمیعیمهندس فنی
سینا دشتکیمهندس فنی